Category Archives: Thành lập kho hàng

Kho hàng là gì?

Kho hàng là nơi chứa hàng hóa của doanh nghiệp được chia ra 2 trường hợp là thuê dịch vụ kho bãi và thuê kho chứa hàng của doanh nghiệp.

Với trường hợp thuê kho chứa hàng thường được phân loại là chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và cần phải có đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, nếu các doanh nghiệp có kho hàng ở tỉnh, địa phương khác mà không phục vụ cho hoạt động kinh doanh, chỉ chứa hàng thì vẫn phải kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế nơi đó. Kho hàng là một trong những loại đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có thể thành lập kho hàng dưới hình thức chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.

Với trường hợp thuê dịch vụ kho bãi (nhận hóa đơn dịch vụ) doanh nghiệp không bắt buộc phải lập dưới hình thức đơn vị phụ thuộc. Tuy nhiên, cần lưu ý về mặt giấy tờ đi đường

Thủ tục đăng ký kho hàng

Nếu đăng ký kho hàng dưới hình thức lập chi nhánh hồ sơ gồm:

– Biên bản họp, quyết định của đại hội cổ đông/hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty
– Thông báo về việc thành lập chi nhánh

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh

– Văn bản ủy quyền/hợp đồng dịch vụ nộp hồ sơ

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Nếu đăng ký kho hàng dưới hình thức địa điểm kinh doanh hồ sơ gồm:

– Thông báo lập địa điểm kinh doanh

– Văn bản ủy quyền/hợp đồng dịch vụ nộp hồ sơ

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Về nghĩa vụ thuế phải nộp khi thuê kho hàng cùng tỉnh hoặc khác tỉnh:

Khai và nộp Lệ phí môn bài (thuế môn bài) cho kho hàng:

Trách nhiệm khai, nộp và mức Lệ phí môn bài cho kho hàng: nếu kho hàng cùng tỉnh, TP nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (cùng địa phương cấp tỉnh) thì Công ty chịu trách nhiệm khai và nộp Lệ phí môn bài (thuế môn bài) cho kho hàng tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty với mức lệ phí 1.000.000 đồng/năm (căn cứ điều 4 nghị định 39/2016/NĐ – CP quy định về lệ phí môn bài).

Trách nhiệm khai, nộp và mức Lệ phí môn bài cho kho hàng: nếu kho hàng khác tỉnh, TP nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (khác địa phương cấp tỉnh) thì chi nhánh công ty chịu trách nhiệm khai và nộp Lệ phí môn bài (thuế môn bài) cho kho hàng tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh với mức lệ phí 1.000.000 đồng/năm (căn cứ điều 4 nghị định 39/2016/NĐ – CP quy định về lệ phí môn bài).

Khai và nộp thuế GTGT cho kho hàng:

Trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT cho kho hàng: nếu kho hàng cùng tỉnh, TP nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (cùng địa phương cấp tỉnh) thì Công ty chịu trách nhiệm khai và nộp thuế GTGT cho kho hàng tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty (điểm b, khoản 1, Điều 11, thông tư 156/2013/TT-BTC).

Trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT cho kho hàng: nếu kho hàng khác tỉnh, TP nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (khác địa phương cấp tỉnh) thì chi nhánh công ty tại tỉnh nơi thuê kho hàng nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh; nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế (điểm c, khoản 1, Điều 11, thông tư 156/2013/TT-BTC)

Nếu doanh nghiệp thuê kho chứa hàng, có hợp đồng, hóa đơn đầu vào và chứng từ thanh toán đầy đủ nhưng không thực hiện đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh; không nộp thuế môn bài thì chi phí thuê kho sẽ bị loại khi tính (quyết toán) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Thuế TNDN cho kho hàng

Kho hàng được khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính.