Category Archives: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

♦ Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty được thực hiện như sau:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty có 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cùng quận/huyện, tức là cùng cơ quan thuế quản lý.

Bước 1: Bạn muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cùng quận/huyện, bạn chỉ cần nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh để xin cấp lại giấy phép mới mà không cần phải nộp hồ sơ chốt thuế. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cùng quận/huyện như sau:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của chủ sở hữu đối công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Bước 2: Sau khi được cấp giấp phép, bạn tiến hành làm những việc sau để hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty:

 • Làm bảng hiệu và treo bảng hiệu theo công ty mới
 • Liên hệ đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để thay đổi địa chỉ công ty ở mẫu hóa đơn
 • Thông báo đến ngân hàng, khách hàng, đối tác kinh doanh về việc thay đổi địa chỉ
 • Đối với Cơ quan thuế, hiện nay Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư đã tự động gửi thông tin thay đổi địa chỉ công ty đến Cơ quan thuế, vì vậy bạn không cần thông báo cho Cơ quan thuế như trước đây.

Trường hợp 2: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác quận/huyện/tỉnh/thành phố, tức là khác cơ quan thuế quản lý

Khác với thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận/huyện. Thay đổi địa chỉ khác quận/huyện/tỉnh/thành phố khá phức tạp hơn, mất nhiều thời gian hơn. Quy trình thay đổi địa chỉ khác Cơ quan thuế quản lý được thực hiện như sau:

Bước 1: Chốt thuế khi thay đổi địa chỉ công ty khác quân/huyện/tỉnh/thành phố

 • Thông báo theo mẫu số 08-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC tới cơ quan thuế đang quản lý công ty để tiến hành thủ tục “chốt thuế” tại Cơ quan quản lý Thuế cũ và xin công văn chuyển sang Cơ quan quản lý Thuế mới. Thời gian thực hiện thủ tục này thông thường kéo dài từ 10 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ.
 • Sau khi hoàn tất thủ tục “chốt thuế”, Cơ quan quản lý thuế cũ sẽ cấp cho công ty Thông báo chuyển địa chỉ theo mẫu 09-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC, công ty sẽ gửi mẫu 09-MST đến Cơ quan quản lý thuế mới ( có nơi Cơ quan thuế cũ sẽ tự động gửi mẫu 09-MST qua cơ quan quản lý thuế mới mà công ty không cần phải gửi)

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh, hồ sơ thay đổi địa chỉ khác quận/huyện/tỉnh/thành phố như sau:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của chủ sở hữu đối công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở của công ty sang tỉnh/thành phố khác nơi công ty đã đăng ký, hồ sơ thay đổi gồm: thông báo thay đổi, biên bản họp và quyết định như trên kèm theo bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Thông báo chuyển địa chỉ theo mẫu 09-MST của cơ quan quản lý thuế

Bước 3: Sau khi được cấp giấp phép, bạn tiến hành làm những việc sau để hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty:

 • Làm bảng hiệu và treo bảng hiệu theo công ty mới
 • Liên hệ đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để thay đổi địa chỉ công ty ở mẫu hóa đơn
 • Thông báo đến ngân hàng, khách hàng, đối tác kinh doanh về việc thay đổi địa chỉ